კურსდამათავრებულთან გამოკვლევა
პროფესიული მომზადება–გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის კურსდამთავრებულა გამოკითხვის შედეგები
მომზადება გადამზადება
სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა (2015)
რეესტრი
დანართი
სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება - გადამზადების პროფესიათა ჩამონათვალი
დანართი
აწარმოე საქართველოში
2014 წლის 1 ივნისი
დანერგე მომავალი
2015 წლის 15 თებერვლი
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №333 2016 წლის 18 ივლისი
მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამა
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №238 2016 წლის 2 ივნისი
სტარტაპ-საქართველო
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №206 2016 წლის 11 მაისი
შეღავათიანი აგროკრედიტი
შეღავათიანი აგროკრედიტის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა
შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ