საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველოს პრეზიდენტი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
სოციალური მომსახურების სააგენტო
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცმიერების სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო